Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Beweging Zorgt

DEFINITIES:
Overeenkomst: schriftelijk document of e-mail waaruit een wederzijds bevestigde afspraak blijkt tussen een cliënt en een vanuit Beweging Zorgt

Behandelovereenkomst: een overeenkomst tussen Beweging Zorgt en een Cliënt in het kader van een behandeling
Cliënt: elke partij of natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met Beweging Zorgt, al dan niet via een tussenpersoon.
Onderaannemerschap: een situatie waarbij Beweging Zorgt onder verantwoordelijkheid van een andere zorgaanbieder werkt voor cliënten van die zorgaanbieder

1. ALGEMENE BEPALINGEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen cliënt en

1.1  Beweging Zorgt, waarin de cliënt deelneemt aan een behandeling van of overeenkomst met Beweging Zorgt alsmede op onderhandelingen ongeacht of deze al dan niet tot een overeenkomst leiden met Beweging Zorgt.
1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend indien en voor zover schriftelijk door Beweging Zorgt aanvaard.
1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Beweging Zorgt en cliënt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
1.5 Indien zich tussen cliënt en Beweging Zorgt een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2 DE (BEHANDEL)OVEREENKOMST
2.1 Een (behandel)overeenkomst tussen de cliënt en Beweging Zorgt komt tot stand door het akkoord gaan van de Cliënt met een eerste (intake)gesprek.
2.2 Beweging Zorgt behoudt zich het recht voor een behandeling te kunnen weigeren indien blijkt dat het volgen van een behandeling bij Beweging Zorgt niet verantwoord is. Beweging Zorgt stelt zich niet aansprakelijk voor vergoeding van kosten of schade als gevolg van het niet kunnen of mogen deelnemen aan een behandeling.
2.3 De cliënt kan een behandeling bij Beweging Zorgt volgen indien hij/zij 16 jaar of ouder is. Indien de cliënt jonger is dan 16 jaar is schriftelijke toestemming van een ouder/voogd noodzakelijk.
2.4 De behandelovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van de duur van de behandeling in overleg met de cliënt. 
2.5 Overige, niet behandelovereenkomsten komen tot stand door ondertekening van een offerte door alle daarin betrokken partijen.
2.6 Om gebruik te maken van de diensten van Beweging Zorgt wordt de cliënt gevraagd zijn/haar persoonsgegevens te delen. Indien cliënt geen persoonsgegevens wil delen kan er geen overeenkomst tot stand gebracht worden.

3. VERPLICHTINGEN VAN DE CLIENT
3.1 De cliënt is verplicht alle door Beweging Zorgt gestelde verplichtingen, instructies en beperkingen in acht te nemen.
3.2 De cliënt garandeert dat hij/zij alle gestelde verplichtingen en instructies uit de (behandel)overeenkomst volgt en uitvoert.
3.3 De cliënt is verplicht gedurende een behandeling van Beweging Zorgt deze op de hoogte te stellen van eventuele afwezigheid in verband met vakantie of andere omstandigheden.
3.4 Wanneer een behandeling minder dan 24 uren van tevoren wordt afgezegd, dan brengt Beweging Zorgt het bedrag van 40 euro bij de Cliënt in rekening voor de hierdoor gemiste uren.
3.5 Cliënt is verplicht te handelen conform de richtlijnen van haar zorgverzekeraar. Wanneer zij dit niet doet dan is cliënt verplicht Beweging Zorgt te vrijwaren van schade die daardoor zou kunnen ontstaan.
3.6 Indien Cliënt een gemaakte afspraak wil afzeggen/verzetten kan zij dit binnen 24 uur voor de afspraak kosteloos doen. Anders is Beweging Zorgt gerechtigd om de gereserveerde tijd in rekening te brengen bij de Cliënt.

4. GEGEVENSOVERDRACHT
4.1 Beweging Zorgt heeft op grond van de WGBO een geheimhoudingsplicht bij behandelovereenkomsten. Het is Beweging Zorgt niet toegestaan om zonder toestemming van de cliënt persoonsgegevens en gegevens die betrekking hebben op de behandeling uit te wisselen met derden. Uitzonderingen hiervoor zijn wettelijke bepalingen waarin er zonder toestemming informatie opgevraagd kan worden. 
4.2 Beweging Zorgt voelt zich in het kader van een goede en zorgvuldige behandeling verplicht om in noodgevallen of wanneer een zwaarwegend belang de doorbreking van de geheimhoudingsplicht rechtvaardigt, zonder toestemming van de cliënt gegevens uit te wisselen met derden.

5. BETALING
5.1 Tenzij anders is overeengekomen, zijn op de overeenkomst tussen Beweging Zorgt en de cliënt, de gebruikelijke door Beweging Zorgt te hanteren vergoedingen en prijzen van toepassing. Voor de te hanteren prijzen en vergoedingen en alle verdere informatie over de betalingen verwijst Beweging Zorgt naar de informatie die daarover op de website is geplaatst.
5.2 Indien betaling niet geschiedt binnen de betalingstermijn zoals vermeld op de website, behoud Beweging Zorgt zich het recht voor reeds ingeplande behandelsessies te annuleren. In het geval Beweging Zorgt hiertoe besluit, wordt de cliënt hiervan per e-mail of telefoon op de hoogte gebracht.
5.3 De standaard betalingstermijn van facturen is telkens 14 dagen. Hierna ontvangt u van ons een herinnering met een betalingstermijn van 5 dagen. Hierna ontvangt u van ons een tweede herinnering met een betalingstermijn van 5 dagen en met verhoging van aangekondigde administratiekosten. Na overschrijding zonder betwisting van de vordering van deze laatste termijn gaat u automatisch akkoord met de vordering en worden automatisch wettelijke rente en minimale incasso vergoeding in rekening gebracht conform de bepalingen van de wetgeving buitengerechtelijke incassokosten. De vordering zal uit handen gegeven worden aan een incassobureau. Beweging Zorgt behoudt zich daarbij het recht voor ook overige kosten met betrekking tot inning van de betaling in rekening te brengen.

6. OPZEGGING BEHANDELOVEREENKOMST
6.1 Voor zowel cliënt als Beweging Zorgt bestaat de mogelijkheid de behandelovereenkomst op te zeggen indien blijkt dat niet het beoogde behandeldoel zal of kan worden bereikt of

dat het niet medisch verantwoord is voor cliënt om de behandeling voort te zetten.
6.2 Beweging Zorgt behoudt zich ook het recht voor de behandelovereenkomst met cliënt op te zeggen, indien van de cliënt gedurende de behandeling een bepaalde periode niets wordt vernomen of deze onvoldoende meewerkt aan de behandeling.

7. OPSCHORTING EN ONTBINDING
7.1 Beweging Zorgt behoudt zich het recht voor de verplichtingen aan de zijde van Beweging Zorgt op te schorten, indien:
de cliënt tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst; na het sluiten van de overeenkomst Beweging Zorgt ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te verwachten dat de cliënt zijn/haar verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te verwachten dat de verplichtingen slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zullen worden nagekomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tegemoetkoming haar rechtvaardigt.
7.2 Beweging Zorgt behoudt zich ook het recht voor om de overeenkomst te ontbinden, indien:
a) de cliënt tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.
b) zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag worden verwacht.
7.3 Indien Beweging Zorgt de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. De cliënt kan dan geen beroep doen op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen of schadevergoedingen.
7.4  Beweging Zorgt behoudt het recht schadevergoeding te vorderen.
7.5  Opschorting of ontbinding ontslaat cliënt niet van haar betalingsverplichtingen.

8. OVERMACHT
8.1 Partijen schieten niet tekort in de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst, indien de tekortkoming niet is te wijten aan de schuld van cliënt of Beweging Zorgt en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van cliënt of Beweging Zorgt komt.
8.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop de cliënt of Beweging Zorgt geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de cliënt of Beweging Zorgt niet in staat is de verplichtingen na te komen.
8.3 Voor zowel de cliënt als Beweging Zorgt bestaat de mogelijkheid gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is de cliënt of Caritasgroep gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De cliënt of Beweging Zorgt is dan niet verplicht tot vergoeding van schade.

9. AANSPRAKELIJKHEID
9.1 Indien blijkt dat Beweging Zorgt tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen kan zij hiervoor slechts aansprakelijk worden gesteld, indien sprake is van opzet of grove schuld. Deze aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot directe schade en tot de maximale vergoeding die cliënt betaalt voor het volgen van een behandeling of het aangaan van de overeenkomst. Beweging Zorgt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade en gevolgschade.
9.2 Beweging Zorgt is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door gedragingen of handelingen van de cliënt. De cliënt vrijwaart Beweging Zorgt dan ook tegen alle aanspraken van derden uit dien hoofde.
9.3 Ook wanneer bovenstaande niet opgaat is de totale aansprakelijkheid altijd beperkt tot maximaal 5.000 euro per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende zaken geldt als één gebeurtenis.

10. INTELLECTUEEL EIGENDOM
10.1 Het intellectuele eigendom van folders, behandelmateriaal en de websites van Beweging Zorgt en de content daarvan ligt bij Beweging Zorgt tenzij expliciet anders is aangegeven.
10.2 Het is Beweging Zorgt ten allen tijde toegestaan de website en de inhoud daarvan, de disclaimer, haar tarieven en haar algemene voorwaarden te wijzigen. Bij wijziging van de algemene voorwaarden of tarieven is Beweging Zorgt verplicht minimaal 3 maanden van tevoren deze wijzigingen kenbaar te maken (bijvoorbeeld door publicatie daarvan op haar website). Beweging Zorgt kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van wijzigingen. Wanneer de algemene voorwaarden wijzigen, dan is cliënt bevoegd om de bestaande overeenkomst per datum van de wijziging van de algemene voorwaarden te ontbinden.

11. TARIEVEN
11.1  Tarieven zullen worden gepubliceerd op de website of in een separate overeenkomst.
11.2  Tarieven kunnen jaarlijks per 1 januari automatisch worden geïndexeerd conform het inflatiecijfer huishoudens zoals jaarlijks gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

12. KLACHTEN
12.1 Mocht een cliënt een klacht hebben jegens Beweging Zorgt dan zal Beweging Zorgt handelen conform de informatie over klachten op de website. 
12.2 Klachten worden pas in behandeling genomen nadat alle betalingen voldaan zijn door cliënt. Als blijkt dat de klacht gegrond is en terugbetaling rechtvaardigt, dan zal dit uiteraard worden voldaan. Het indienen van een klacht rechtvaardigt dus niet het uitstellen van een betaling.

13. ONDERAANNEMERSCHAP
13.1 Wanneer Beweging Zorgt een behandeling uitvoert of laat uitvoeren onder verantwoordelijkheid van Cliënt in de rol van zorgaanbieder, dan is Cliënt zelf verantwoordelijk voor zaken zoals kwaliteit, verzekeringen, arbeidsvoorzieningen, werkplek en fiscale zaken.
13.2 Alle kosten die niet expliciet benoemd zijn in een overeenkomst voor onderaannemerschap worden automatisch gedragen door Cliënt.
13.3 Wanneer cliënt zelf zorgaanbieder is en onder verantwoordelijkheid van  Beweging Zorgt behandelingen uitvoert, dan is deze zelf verantwoordelijk voor betalingsrisico’s van de aan deze behandeling onderworpen cliënten of tussenpersonen. Cliënt krijgt pas betaald nadat Beweging Zorgt is betaald voor de werkzaamheden en dit conform dezelfde betalingsvoorwaarden als benoemd in artikel 5 van deze algemene voorwaarden. 
13.4 Wanneer cliënt zelf zorgaanbieder is en onder verantwoordelijkheid van Beweging Zorgt behandelingen uitvoert, dan is cliënt zelf verantwoordelijk voor zaken als kwaliteit, verzekeringen en fiscale maatregelen (waaronder BTW afdracht)
13.5 Cliënt vrijwaart Beweging Zorgt van elke vorm van directe of indirecte schade die mocht ontstaan vanuit het werken in onderaannemerschap en Cliënt is hiervoor zelf afdoende verzekerd.

14. BIJZONDERE BEPALINGEN
14.1 Beweging Zorgt en cliënt handelen conform de WGBO en de AVG.
14.2 Bijzondere bepalingen met betrekking tot de rechten van de internetsite zijn in een aparte disclaimer opgesteld. Deze disclaimer treft u aan op de website van Beweging Zorgt.

15. GESCHILLEN
15.1 Op elke overeenkomst tussen de cliënt en Beweging Zorgt is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de geschillencommissie zorginstellingen die dan een bindende uitspraak mag doen. Uitzondering hierop zijn geschillen omtrent betalingen vanuit cliënt. Deze laatste zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.